دانلود رایگان


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تکامل موجودات زنده در 142 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تکامل موجودات زنده در 142 اسلاید

دانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تکامل موجودات زنده در 142 اسلایدتکامل یا فرگشت یا برآیش (یا به گونهٔ ویژه تر تکامل زیستی یا اندامی) عبارت است از دگرگونی در یک یا چند ویژگی فنوتیپی موروثی که طی زمان در جمعیت های افراد رخ می دهد. این ویژگی های فنوتیپی، که از نسلی به نسل بعد جابجا می شوند؛ صفات ساختاری، بیوشیمیایی ورفتاری را تعیین می کنند. وقوع تکامل منوط به وجود بستری از گوناگونی ژنی در جمعیت است. این بستر ممکن است از جمعیت های دیگر تأمین شود؛ که به شارش ژن شهرت دارد. همچنین ممکن است گوناگونی ژنی از درون جمعیت، با سازوکارهایی چون جهش یا نوترکیبی پدید آید. با توجه به اینکه ویژگی های فنوتیپی متفاوت، احتمال بقا و تولیدمثل را تحت تأثیرات متفاوتی قرار می دهند؛ انتخاب طبیعی می تواند سبب فراگیری ژنوتیپ های جدید در خزانهٔ ژنی شود؛ و چهرهٔ فنوتیپی جمعیت را به تدریج تغییر دهد. انتخاب جنسی ممکن است به همه گیری ژن هایی ختم شود که نقش مثبتی در افزایش بقای جاندار نداشته باشند؛ و دیگر سازوکارهای تکاملی همچون همبستگی ژنی و رانش ژن، ممکن است ژن هایی را انتخاب کنند که امتیاز مستقیمی برای بقا یا تولیدمثل جاندار ارائه نمی دهند.
رویداد فرگشت بدان معناست که تمام موجودات زنده با همهٔ تنوعی که دارند، از نیاکانی مشترک پدیدار گشته اند. فرگشت علت پدیدهٔ گونه زاییاست؛ که طی آن یک گونهٔ اجدادی منفرد به دو یا چند گونهٔ متفاوت تقسیم می شود. گونه زایی در شباهت های ساختاری، جنینی و ژنتیکیجانداران؛ پراکندگی جغرافیایی گونه های مرتبط با هم، و ثبت سنگواره ای تغییرات، قابل مشاهده است. نیای مشترک جانداران امروزی تا بیش از ۳٫۵ میلیارد سال پیش؛ یعنی از زمان پیدایش حیات روی زمین، قدمت دارد. تکامل چه به صورت درون جمعیتی و چه به صورت گونه زایی میان جمعیت ها، از طرق گوناگونی روی می دهد؛ آهسته و پیوسته به نام انتخاب انباشتی، یا به سرعت از یک موضع ایستا تا موضع بعدی؛ که تعادل نقطه ای خوانده می شود.
مطالعهٔ علمی فرگشت (تکامل) از نیمهٔ قرن نوزدهم آغاز شد، زمانی که پژوهش ها روی ثبت سنگواره ای و تنوع جانداران، بسیاری از دانشمندان را متقاعد کرد که می بایست گونه ها به نحوی تکامل یابند. بر مبنای سنگواره ها می یابیم که جانداران امروزی متفاوت از گذشته هستند و به میزانی که به گذشته های دورتر می نگریم، فسیل ها متفاوت تر می شوند. سازوکارهای پیش برندهٔ تکامل همچنان نامشخص باقی ماندند؛ تا سال ۱۸۵۸ که نظریهٔ انتخاب طبیعی، به طور مستقل توسط چارلز داروین و آلفرد راسل والاس ارائه شد. در اوایل قرن بیستم، تئوری های داروینی تکامل با ژنتیک،دیرین شناسی و سامانه شناسی ادغام شدند که با پیوستن یافته های بعدی چون زیست شناسی مولکولی؛ تحت عنوان تلفیق تکاملی جدید به اوج رسید. این تلفیق به یک بنیان اصلی درزیست شناسی بدل شد؛ چنان که تبیینی منسجم و یکپارچه، برای تاریخ و تنوع زیستی حیات روی زمین، فراهم ساخت.
امروزه تکامل در شاخه های مختلف علوم زیستی چون زیست شناسی بقا، جنین شناسی، بوم شناسی، فیزیولوژی، دیرین شناسی و پزشکی مطالعه و به کاربسته می شود. به علاوه، تکامل بر دیگر حیطه های مطالعات بشری، همچون کشاورزی، انسان شناسی، فلسفه و روان شناسی نیز اثرگذار بوده است.
نظریه فرگشت پارادایم حاکم بر زیست شناسی نوین است که پایه و اساس آن را تشکیل می دهد و با شواهد بسیاری پشتیبانی می گردد؛ به طوریکه به گفته دبژنسکی هیچ چیز در زیست شناسی جز در پرتو آن معنا نمی یابد . همزمان در جزئیات اختلاف نظر هست و پرسش های بسیاری نیازمند پاسخ هستند که زیست شناسان تکاملی به آن ها می پردازند. زیست شناسان تکاملی واقعیتوقوع تکامل را مستند کرده، و همچنین نظریاتی در شرح علل آن توسعه داده و می آزمایند.
نظریه تکاملی داروین:انتخاب طبیعیفرضیهٔ تکاملی چارلز داروین، نقطهٔ عطفی در مسئلهٔ ثبوت یا تکامل انواع به شمارمی رود. داروین متأثر از نظرات توماس مالتوس در رسالهٔ اصل جمعیت؛ به این نتیجه رسید که رشد جمعیت به آسانی می تواند به تنازع بقا منجر شود؛ و در این رقابت زاده های با مطلوبیت بیش تر، بر دیگران برتری خواهند داشت. محدودیت منابع باعث می شود تا در هر نسل بسیاری از زاده ها پیش از رسیدن به سن تولیدمثل تلف شوند. این ایده می توانست گوناگونی جانوران و گیاهان را، در عین اشتقاق از اجداد مشترک توضیح دهد؛ و در عین حال این شرح تنها با استفاده از قوانین طبیعی که برای همهٔ اشیاء یکسان بودند، فراهم می شد.
داروین در ۱۸۳۸ به تئوری انتخاب طبیعی دست یافت، امّا آن را منتشر نکرد؛ تا اینکه در ۱۸۵۸ نامه ای از یک زیست شناس جوان به نام آلفرد والاس به دستش رسید که در آن تئوری مشابهی شرح داده شده بود. والاس در این نامه به منظور انتشار فرضیهٔ خود از داروین تقاضای کمک کرده بود. آن ها دو مقالهٔ جداگانه برای قرائت در یکی از گردهم آیی های علمی انجمن لینه ای های لندن ارسال کردند.
داروین و والاس هیچ کدام در این گردهمایی شرکت نکردند و در آن زمان تعداد اندکی از آن دو مقاله مطلع شدند. سرانجام در اواخر سال ۱۸۵۹، کتاب داروین به نام دربارهٔ خاستگاه گونه ها از طریق انتخاب طبیعی منتشر شد و به تفضیل به شرح تکامل داروینی پرداخت. توماس هاکسلی، آناتومی مقایسه ای ودیرین شناسی را به کار گرفت تا نشان دهد که انسان و کپی ها نیاکان مشترکی دارند. این نتیجه گیری تلویحی که انسان جایگاهی یگانه و خاص در جهان ندارد، بسیاری را برآشفت.
تولد و رشد دانش ژنتیکسازوکارهای دقیق وراثت، و منشأ خصائص جدید همچنان معما باقی ماندند. برای حل این معما، داروین تئوری پان ژنز را مطرح کرد. در ۱۸۶۵، گرگور مندل گزارش کرد که ویژگی های فنوتیپی با یک الگوی پیش بینی پذیر ناشی از تفکیک و جورشدن مستقل تعدادی از عناصر به ارث می رسند. (این عناصر بعدها ژن خوانده شدند) قوانین وراثت مندلی در نهایت تئوری پان ژنز داروین را رد کرد.آگوست وایزمن تمایز مهمی میان سلول های ژرمینال (اسپرم و تخمک) و سوماتیک (پیکری) بدن قائل شد؛ و مشخص ساخت که وراثت تنها از طریق خط ژرمینال عمل می کند.
هوگو دووری تئوری پان ژنز داروین را با تمایز سوماژرمینال وایزمن، مربوط کرد و این فرضیه را مطرح ساخت که اثر پان ژن ها که در هستهٔ سلول متمرکز هستند، با بیان شدن به سیتوپلاسم منتقل می شود و ساختار سلول را تغییر می دهد. دووری همچنین معتقد بود که انتقال صفات متنوع زاده ها طی خط ژرمینال، از طریق وراثت مندلی انجام می پذیرد. در توضیح منشأ خصائص جدید، دووری فرضیهٔ جهش را توسعه داد، که منجر به ایجاد اختلافی موقتی میان دانشمندان قائل به تکامل داروینی، و زیست سنجشان پیروی دووری شد.
در آغاز قرن بیستم، پیشگامان ژنتیک جمعیت چون جان هالدین، سؤال رایت و رونالد فیشر مبنایی مستحکم و محاسباتی برای تکامل فراهم ساختند؛ و تضاد ظاهری میان نظریهٔ داروین، جهش های ژنتیکی و وراثت مندلی از میان رفت.

فهرست مطالب:
فصل اول: برخی مفاهیم بنیادی
كثرت و وحدت در عالم جانداران
حیوانات
گیاهان
قارپها
بروتیت ها
مهمترين وجوه اشتراك بين همه جانداران از لحاظ ساختار و عملكرد
نظريه ثبات گونه ها يا فيكسيسم
نظريه برآمدن يا تحول گونه ها يا اولوشن
و...
فصل دوم: تحول زیستی، مفهوم گونه و جمعیت
تحول
تکامل
رابطه تحول و تکامل
اختلاف تحول و تکامل
تعریف تحول بیولوژیکی
نظریه معتقدین به اشتقاق گونه ها یا تحول بیولوژیکی
تعریف گرانت از تحول زیستی
تعریف دوبژینسکی از تحول زیستی
و...
فصل سوم: مکاتب مختلف در زمینه تحول
اصول نظرات لامارک درباره شکل گیری تحول در موجودات زنده
دو نکته مهم قابل توجه در میان نظرات لامارک
نظریه مالتوس
خلاصه اصول نظریه داروین
و...
فصل چهارم: ثبات و تحول در ساختار ژنتیکی جمعیت
تعریف تکامل زیستی یا ارگانیک در ساده ترین شکل بیان آن
پولیمورفیسم ژنی
کیفیت تعداد الل ها در پلیمورفیسم ژنی
قاعده بقا در جمعیت یا قاعده منسوب به هاردی و وینبرگ
دو فرض اساسی پذیرفته شده برای رسیدن به قانون هاردی و وینبرگ
تاثیر وقوع جهش روی تعادل ژنتیکی
عوامل موثر در تنوع، تحول و تغییر ساختار ژنتیکی
تاثیر نوترکیبی در بروز تنوع در ساختار ژنتیکی
و...
فصل پنجم: عوامل بیرونی مؤثر در تغییر ساختار ژنتیکی جمعیت
رانش ژنتیکی
دو دسته مطالعات تجربی درباره اثر رانش
دو دیدگاه درباره نقش و سهم رانش ژنتیکی در تحولات جانداران
جریان ژن یا مهاجرت
تفاوت جهش و جریان ژن
انواع جریان ژن
و...
فصل ششم: عوامل بیرونی مؤثر بر ساختار ژنتیکی
عقیده داروین درباره انتخاب طبیعی
نگرش امروزی درباره انتخاب طبیعی و نحوه تاثیر آن
عوامل مؤثر بر تغییر سهم الل ها در پدیده انتخاب طبیعی
تعریف انتخاب طبیعی
پلیوتروپی چیست؟
تاثیر انتخاب طبیعی وقتی هر چند ژن موجد یک صفت است
اثر انتخاب طبیعی در ژنهای موجد صفات مختلف
و...
فصل هفتم: حراست از تنوع ساختار ژنتیکی
دو عامل که در تئوری کلاسیک در مورد تنوع ساختار ژنتیکی مورد فراموشی و غفلت قرار گرفته است
مکانیسم های حفاظت از تنوع ساختار ژنتیکی
مکانیسم های منبعث از خود موجود زنده
علل برتری هتروزیگوت ها
دو عامل میزان وقوع نوترکیبی را کنترل می کند
نقش کروموزوم ها در ایجاد تنوع
و...
فصل هشتم: جمع بندی و تحلیل کلی پدیده تحول
مفهوم تصادف
انواع علت ها
تعاریف جهش
دو نکته قابل طرح درباره ی علی بودن و زمینه دار بودن جهش ها
دو دیدگاه درباره جهش
تقسیم بندی جهش ها بر حسب خصلت هایی که الل های ناشی از جهش ها ایجاد می کنند
اصول قانون علیت
و...


تکامل


تحول


جهش


ژن


ژنتیک


داروین


لامارک


موجود زنده


الل


پلی مورفیسم


نوترکیبی


انتخاب طبیعی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله درمورد. ارت شناسي

پاورپوینت انواع LCD (متني – گرافيكي)-33 اسلاید

گزارش کارورزی 1 .

پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث تم 18

بررسی و مقاله بین خود پنداره دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

دانلود مقاله استفاده از اینترنت بعنوان یک ابزار کار در شرکت گاز

تحقیق درباره دين و معنويت

دانلودتحقیق درمورد نقش رسانه ها در جامعه

مونتاژ باتري خودرو

تجزیه و تحلیل ارزش افزوده ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد شرکتها 11