دانلود رایگان


اقدام پژوهی چگونه توانستم مسئله دلبستگی شغلی و حمایت اجتماعی با تعارض کار خانواده در دبیران زن متوسطه آموزش و پرورش شهر را برا طرف کنم؟ - دانلود رایگاندانلود رایگان اقدام پژوهی برطرف کردن تعارف کار خانواده در دبیران زن متوسطه

دانلود رایگان اقدام پژوهی چگونه توانستم مسئله دلبستگی شغلی و حمایت اجتماعی با تعارض کار خانواده در دبیران زن متوسطه آموزش و پرورش شهر را برا طرف کنم؟


چگونه توانستم مسئله دلبستگی شغلی و حمایت اجتماعی با تعارض کار خانواده در دبیران زن متوسطه آموزش و پرورش شهر را برا طرف کنم؟
چکیده:


این پژوهش با هدف بررسی و حل مسئله دلبستگی شغلی و حمایت اجتماعی با تعارض کار خانواده در دبیران زن متوسطه آموزش و پرورش شهر ------ انجام گردید. روش تحقیق در این تحقیق توصیفی همبستگی بوده جامعه آماری شامل کلیه دبیران زن مقطع متوسطه بوده و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران و در سطح 95 درصد اطمینان تعداد 69 نفر انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش در این تحقیق برای سنجش تعارض متقابل كار خانواده از پرسشنامه نت مایر(نت ماير، بولز و مک مورين[1]،1996) ، جهت سنجش متغیر حمایت اجتماعی از مقیاس زیمت و همکاران(1988) و پرسشنامه دلبستگي شغلي ادواردز و کیلپاتریک(1984) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها بر اساس تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه تعارض کار خانواده(92/0)، پرسشنامه حمایت اجتماعی(89/0) و پرسشنامه دلبستگی شغلی(86/0) بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss و با استفاده از آزمون های پیرسون و رگرسیون چند متغییری استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در سطح5% =α و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین هر یک از متغیر های دلبستگی شغلی و حمایت اجتماعی با تعارض کار خانواده در دبیران زن مقطع متوسطه شهر ------ رابطه وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که بین دلبستگی شغلی و حمایت اجتماعی با تعارض کار خانواده با دلبستگی شغلی در دبیران زن مقطع متوسطه شهر ------ رابطه چند گانه وجود دارد. در پایان به ارائه راه حل مورد نظر یعنی : ایجاد برنامه زمانی سالانه ، ماهانه ، هفتگی و روزانه برای افراد خانواده برای کاهش تعارضات کار درخانواده و نقش پذیری افراد خانواده پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: تعارض کار خانواده ، دلبستگی شغلی، توانایی،حمایت اجتماعی، اقدام پژوهیمقدمه
تعارض كار خانواده تعارض كار خانواده نوعي از تعارض درون نقشي است كه در دنياي امروز به عنوان عاملي براي ايجاد استرس شناخته شده است و بسياري از افراد آن را تجربه مي كنند. گرين هاس و بيوتل پدران تئوري هاي تعارض كار خانواده معتقدند ، زماني كه دو يا چند نقش به وسيله يك فرد انجام گيرد تعارض درون نقشي حادث مي شود و تعارض كار خانواده ناشي از ناسازگاري اين نقش ها است. فرض اصلي آنها اين است، زمان و انرژي كه افراد براي انجام نقش هاي كار وخانواده دارند، اندك است(پيترز و همكاران ،2009).
به عبارت ديگر، زماني كه تقاضاي خانواده با تقاضاي كار با هم درتضاد باشد ، تعارض كار خانواده شكل مي گيرد(پورترو آيمن ،2010).داكسبري،هيگيز ميلز(1992)دريافتند، زماني كه افراد نقش هاي متفاوتي(مانند نقش كارگر ، همسر ، والدين ) را انجام مي دهند، تعارض كار خانواده به وجود مي آيد. هر يك از اين نقش ها نيازمند زمان و انرژي زيادي است و به اين ترتيب فشار نقشها ايجاد تعادل را دشوار مي سازد. تئوري تعارض نقش نه تنها چارچوب نظري اوليه اي براي اين مطالعه فراهم مي كند بلكه در روشن سازي و تعريف پديده تعارض خانواده كار نيز كمك كننده است . اين تئوري بيان مي كند كه تجربه ابهام يا تعارض در نقش، حالت نامطلوبي را در افراد ايجاد مي سازد. به خاطر فشار تعارض(مانند زمان و رفتارهاي ناسازگار) ميان نقش ها، نقش هاي چندگانه منجر به تعارض فردي مي گردد، كه اين امر اجراي موفقيت آميز نقش را با مشكل بيشتري مواجه ساخته است. گرين هاس و بيوتل به ارائه سه شكل خاص تعارض كار خانواده پرداخته اند كه عبارت است از:
  1. تعارض مبتني بر زمان: هنگامي به وجود مي آيد كه افراد به علت فشارهاي حاصل از يك نقش، ازانجام نقشهاي ديگر باز مي مانند.

[1] Netemeyer, boles & mc murrian


اقدام پژوهی


اقدام پژوهی خانواده


اقدام پژوهی حمایت اجتماعی


اقدام پژوهی دبیران زن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اقدام پژوهی چگونگی کمک به پیشرفت دانش آموزان در درس ریاضی ...

... دوره متوسطه را بررسی کنم ... در آموزش و پرورش, اقدام ... پژوهی چگونه توانستم با ...

اقدام پژوهی معلمان - eghdampajoohi.rozblog.com

ما را در شبکه های اجتماعی ... های آموزش و پرورش تا چه ... اقدام پژوهی چگونه با ارائه ...

اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی pdf

... کنم و او را با ... کار گروه در مدرسه بر طرف ... اقدام پژوهی چگونه با ...

طراحی و ساخت دست خشک کن برقی (Hand Dryer )

دانلود تحقیق مخابرات نوري

تحقیق در مورد پدرمظاهر شهامت

DIMENTION OF LINE

بررسي افت تحصيلي رياضي ابتدائي 128 ص

دانلود تحقیق درباره کنجاله بذرپنبه (کشاورزی)

دانلود تحقیق درباره کنجاله بذرپنبه (کشاورزی)

تحقیق درمورد: كاربرد مبردها

مقاله درمورد شهرستان فریمان

دانلود تحقیق درباره کنجاله بذرپنبه (کشاورزی)